Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
w dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo

 1. Termin składania podań o przyjęcie na I rok studiów: 11-29 lipca 2016 r. oraz 1-15 września 2016r.
 2. Terminy rozmów kwalifikacyjnych:
  20 września 2016 r.,  godz. 9.00literaturoznawstwo (w Instytucie Filologii Polskiej - V p.)
  21 września 2016 r., godz. 9.00 – językoznawstwo (w Instytucie Filologii Polskiej - V p.)
 3. Termin zakończenia rekrutacji: 30 września 2016 r.
 4. Zakres rekrutacji: na studia doktoranckie w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków, posiadający stopień magistra lub równorzędny.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne ma tryb konkursowy.
 6. Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej: literaturoznawstwo i językoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem:
  • profilu zainteresowań naukowych kandydata
  • projektów problemowo-badawczych kandydata
 7. Limity przyjęć na poszczególne dyscypliny:
  • literaturoznawstwo – 12 osób
  • językoznawstwo – 12 osób

Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

 

 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia doktoranckie:

 1. Podanie o przyjęcie na studia ( dostępne na stronie internetowej wydziału w zakładce dokumenty).
 2. Ankieta kandydata.
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale lub oryginalnym odpisie, ewentualna kserokopia potwierdzona notarialnie (tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie Dziekanatu o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego; kandydat jest zobowiązany wówczas do dostarczenia dyplomu przed złożeniem ślubowania).
 4. 4 zdjęcia.
 5. Obywatele polscy, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom umożliwia podjęcie studiów doktoranckich na podstawie odpowiedniej umowy lub w trybie nostryfikacji.
 6. Obywatele innych państwa mogą podjąć studia doktoranckie na podstawie odrębnych przepisów.

Uniwersytet Pedagogiczny

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres:

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Telefon:

Centrala: (+48 12) 662-60-00 , 60-01

Informacja: (+48 12) 662-60-14